KVKK Aydınlatma Metni

ODYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş., KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

ODYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş (“ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami dikkat ve özen göstermekteyiz. Başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı Şirketimizin öncelikli prensipleri arasında yer almaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekmiştir.

 

1- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme ve Aktarılma Amacı :

 

Şirketimiz, projelerimiz ile ilgili olarak, sizlere sunulan ürün ve hizmetlere yönelik bilgi sağlamak, söz konusu ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve personelimiz başta olmak üzere, kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek, iş ilişkilerimizi kurmak ve geliştirmek, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve pazarlama faaliyetini yürütmek amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

 

Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere  kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından; işe alım süreci, istihdamın sevk ve idaresi, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirketimiz ile aranızdaki ticari sözleşmesel ilişkinin kurulması ve ifası, Şirketimizin meşru amaçları için yahut bu konuda onay vermiş olmanız halinde tarafınıza Şirketimize ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla hizmet alınan taraflarla, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, proje ortaklarımızla, kamu kurumları ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü ölçüde paylaşılmaktadır.

 

2- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

 

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK. m. 5/2 hükmünde yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 5. e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

3- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi :

 

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuat hükümlerinde belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve sonrasında KVKK. hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

4- Kişisel Verilerin Güvenliği :

 

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

5- KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz:

 

KVKK. Madde 11 uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmesi mümkün olmayacaktır. Şirketimiz, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir. Başvurunuzda;

 

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, bilgi edinme talebi,

 

 • Kişisel veri sahibi tarafından Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine, kimliğini tevsik edici belgeler ile gelinerek yazılı surette,
 • Şirketimiz merkezine tebliğ edilecek noter ihtarnamesi / ihbarnamesi ile,
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle, şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta adresine gönderilmek suretiyle veya,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi kullanılmak suretiyle yazılı olarak iletilebilecektir.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Şirketimize sağlanması gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir üçüncü şahıs tarafından kişisel verilerle ilgili talepte bulunulması için, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş konuya ilişkin özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

Başvurunuzun öngörülen kriterlere uygun olmaması durumunda, Şirketimizin tüm kanuni haklarını saklı tuttuğunu, KVKK ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmayan talepleri karşılama yükümlülüğü altında bulunmadığını beyan ederiz.

 

İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Veri Sorumlusu

ODYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

 

Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:12 Ofis No:133 34746 Ataşehir – İstanbul

Websitesi: www.odya.com.tr

     Tel   : 0216 577 53 20

Fax: 0 216 577 53 22

Email: info@odya.com.tr